25.11.09 I Pięć lat funkcjonowania systemu poboru myta w Niemczech

Bilans po pięciu latach funkcjonowania systemu poboru myta – opłaty drogowej pobieranej od ciężkich pojazdów użytkowych o dmc co najmniej 12 ton w Niemczech – jest dodatni, ocenił operator Toll Collect. Hanns-Karsten Kirchmann, Dyrektor Generalny Toll Collect GmbH powiedział: „Począwszy od stycznia 2005 r. obowiązek wykupu myta objął odcinki dróg o długości ponad 140 mld kilometrów. Stabilna eksploatacja systemu zapewni niemieckiemu rządowi stałe wpływy środków pieniężnych na rzecz ulepszenia infrastruktury drogowej. Poza tym Toll Collect udało się ponownie zredukować coroczne koszty eksploatacji systemu. Przypuszcza się, że w 2009 r. wyniosą one 11% wpływów z tytułu myta.“
Do końca października 2009 roku pobrano i rozliczono myto na odcinkach o długości 20,4 mld kilometrów. W tym samym czasie w Toll Collect zarejestrowanych było ogółem prawie 900.000 pojazdów z 127.000 firm transportowych. Liczba pojazdów wykorzystujących urządzenia On-Board Unit w systemie automatycznym wyniosła 642.000. Udział pojazdów z urządzeniami On-Board Unit spoza Niemiec uległ kolejnemu wzrostowi do około 43%. W roku ubiegłym odnotowano 38%.
Biorąc pod uwagę kryterium jakościowe, system poboru myta działa z dużą precyzją i dostępnością. Świadczy o tym wysoki odsetek rejestracji rzędu średnio 99,75%, odnotowany na przestrzeni ostatnich lat. Przekracza on bowiem znacznie wartość 99%, która została ustalona w umowie z operatorem. „Aby nowoczesny system poboru myta mógł działać sprawnie, obok innowacyjnej infrastruktury technologicznej ważne jest również opanowanie procedur zakładowych, takich jak bezpieczne gromadzenie danych, sporządzanie precyzyjnych rozliczeń czy też skuteczna kontrola. Dodać jeszcze trzeba zarządzanie sposobem komunikowania się z dostawcami. Tego rodzaju wiedza w obszarze działalności operacyjnej to główna kompetencja Toll Collect“, podkreślił Kirchmann.

Najwyższa ochrona i bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych o opłatach drogowych

Podczas poboru myta ochrona danych osobowych ma dla Toll Collect najwyższy priorytet. Określone w ustawie wymagania zleceniodawcy wobec systemu poboru myta ze wspomaganiem satelitarnym miały już w fazie rozwoju technologicznego duże znaczenie dla opracowania projektu ochrony i bezpieczeństwa danych.

Najwyższą maksymą jest oszczędność danych. System Toll Collect rejestruje, przetwarza i gromadzi wyłącznie takie informacje, które są niezbędne do naliczania opłat drogowych. Po zapłaceniu myta, najpóźniej jednak z upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu, czyli po 120 dniach, następuje automatyczne skasowanie wszystkich danych dotyczących jazdy. W związku ze ścisłym przeznaczeniem zgromadzonych danych na cel określony w ustawie dotyczącej poboru myta za przejazd na autostradach (ABMG) udostępnienie informacji dotyczących jazdy i użytkowników osobom trzecim jest zabronione. Ponadto zarejestrowane dane są przesyłane w zaszyfrowanej postaci z urządzenia On-Board Unit do Centrum Obliczeniowego, gdzie następuje ich odszyfrowanie. Proces ten spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i podlega stałej kontroli ze strony pełnomocnika rządu ds. ochrony danych osobowych.

Szczególny nacisk – redukcja kosztów

W roku gospodarczym 2007/2008 Toll Collect wystawił niemieckiemu rządowi za wyświadczone usługi rachunek na 598 mln euro. Obejmuje on koszty eksploatacji, a więc wszystkie wydatki poniesione w związku z poborem myta przy wykorzystaniu technologii satelitarnej, terminali i Internetu, wynagrodzenia dla firm świadczących usługi w zakresie obrotu płatniczego, koszty eksploatacji systemów centralnych i zdecentralizowanych, takich jak sieć telefonii komórkowej, wiadukty kontrolne czy też Centrum Obliczeniowe. Ponadto uwzględniono amortyzację systemu oraz nadwyżkę roczną przed odsetkami i opodatkowaniem. Rok gospodarczy 2008/2009 umożliwił znalezienie dodatkowych oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji. Efekt ten uzyskano poprzez systematyczne udoskonalanie procedur zakładowych przy jednoczesnym wprowadzeniu innowacji technologicznych, usprawniających infrastrukturę informacyjną.

03.11.08 | Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2009 r.

Z początkiem następnego roku zmienią się stawki opłat dla samochodów ciężarowych o dmc co najmniej 12 ton. Niemiecki Bundesrat przyjął w dniu 07.11.2008 r. odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Nowe stawki opłat przedstawiono poniżej.

Klasa EEV 1 oraz pojazdy klasy emisji spalin S5
• do 3 osi: od 01.01.2009 0,141 euro/km, od 1.01.2011 0,140 euro/km
• od 4 osi: od 01.01.2009 0,155 euro/km, od 1.01.2011 0,154 euro/km

Pojazdy klasy emisji spalin S4 oraz
pojazdy klasy emisji spalin S3 z filtrem redukującym emisję cząstek stałych klasy 2, 3 lub 4

• do 3 osi: od 01.01.2009 0,169 euro/km, od 1.01.2011 0,168 euro/km
• od 4 osie: od 01.01.2009 0,183 euro/km, od 1.1.2011 0,182 euro/km

Pojazdy klasy emisji spalin S3 oraz
pojazdy klasy emisji spalin S2 z filtrem redukującym emisję cząstek stałych klasy 1, 2, 3 lub 4

• do 3 osi: od 01.01.2009 0,190 euro/km, od 1.1.2011 0,210 euro/km
• od 4 osie: od 01.01.2009 0,204 euro/km, od 1.1.2011 0,224 euro/km

Pojazdy klasy emisji spalin S2, S1 oraz pojazdy nie należące do żadnej klasy emisji spalin zgodnie z załącznikiem XIV do niemieckiej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)
• do 3 osi: od 01.01.2009 0,274 euro/km, od 1.1.2011 0,273 euro/km
• od 4 osie: od 01.01.2009 0,288 euro/km, od 1.1.2011 0,287 euro/km

Sposób przyporządkowania pojazdów do klas emisji spalin według nowego rozporządzenia o wysokości myta (MautHV):
• Kategoria A: klasa EEV 1 i S5
• Kategoria B: S4; S3 z filtrem redukującym emisję cząstek stałych klasy 2, 3 lub 4
• Kategoria C: S3; S2 z filtrem redukującym emisję cząstek stałych klasy 1, 2, 3 lub 4
• Kategoria D: S2, S1 oraz pojazdy nie należące do żadnej klasy emisji spalin zgodnie z załącznikiem XIV do niemieckiej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na stronie www.toll-collect.de zamieszczona zostanie nowa broszura na temat klas emisji spalin.

11.04.08 I Nowy sposób płatności

Toll Collect stworzył specjalnie dla użytkowników korzystających z konta przedpłat dodatkową możliwość płacenia myta – „Road Account compact“ AirPlus. Użytkownicy korzystający z nowej oferty nie muszą samodzielnie kontrolować stanu posiadania środków pieniężnych na swoim koncie. Więcej informacji zamieszczono [tutaj].

17.03.08 | Uzupełnienie do instrukcji obsługi urządzenia OBU

Do instrukcji obsługi urządzeń On Board Unit ukazała się dodatkowa informacja. Przedstawiono w niej nowe komunikaty, które mogą pokazać się na wyświetlaczu po ostatniej aktualizacji oprogramowania. Informacja jest dostępna [tutaj].

03.09.07 | Nowe taryfy opłat dla ciężkich pojazdów użytkowych

Z dniem 1 września 2007 roku w Niemczech weszły w życie nowe taryfy opłat dla ciężkich pojazdów użytkowych powyżej 12 ton. Średnia wysokość opłaty drogowej wzrosła z 0,124 euro do poziomu 0,135 euro. Nowe taryfy będą obowiązywać do 30 września 2008 roku. Indywidualna wysokość myta jest zależna od klasy emisji spalin pojazdu i liczby osi.

Nowe stawki opłat zostały uchwalone w czerwcu przez Bundesrat. W ciągu kilku tygodni specjaliści IT operatora Toll Collect przygotowali nowe oprogramowanie. Z początkiem sierpnia 2007 roku uruchomiono procedurę wgrywania nowych taryf do ok. 600.000 czynnych urządzeń pokładowych wykorzystywanych w systemie automatycznym. Dane przesłano przy wykorzystaniu telefonii komórkowej bez spowodowania zakłóceń w działaniu urządzeń On Board Unit. Jednocześnie w nowe dane zaopatrzono systemy ręcznego wykupu myta. W początkowym okresie funkcjonowania systemu odsetek wykupów dokonywanych w systemie automatycznym wynosił 72%, obecnie kształtuje się on na poziomie 90%.

Przeprowadzona aktualizacja danych stanowi pierwszą całkowitą zmianę taryf opłat od momentu uruchomienia systemu poboru myta w styczniu 2005 roku. Tym samym system ponownie potwierdził swoją elastyczność i niezawodność. Ogółem przeprowadzono dotąd osiem aktualizacji sieci dróg płatnych i taryf opłat.

Nowe taryfy wprowadzono w związku z obowiązującym przez jeden rok programem udzielania pomocy niemieckim firmom spedycyjnym w nabywaniu pojazdów o niskiej klasie emisji spalin kategorii EURO V oraz redukcji podatków drogowych. Po 1 października 2008 roku program finansowego wspierania zakupu pojazdów EURO V zakończy się i myto będzie podwyższane średnio o 0,0065 euro.

13.06.07 I Nowe urządzenie pokładowe w systemie poboru myta

Z dniem dzisiejszym Toll Collect udostępnił nowe urządzenie pokładowe. Firma Siemens VDO uruchomiła na zlecenie operatora systemu poboru myta produkcję tzw. urządzeń w wersji zabudowanej, przeznaczonych do montażu w wolnej kieszeni DIN pojazdu.

Sposób działania nowego urządzenia On Board Unit (OBU) jest taki sam jak w przypadku dotychczas stosowanych urządzeń pokładowych. Jednym z nich jest tzw. OBU w wersji odkrytej producenta Siemens VDO, przeznaczone do montażu na tablicy rozdzielczej. Innym urządzeniem jest OBU w wersji zabudowanej producenta Delphi Grundig, przeznaczone do montażu w wolnej kieszeni DIN pojazdu. Wszystkie trzy urządzenia są dostępne za pośrednictwem partnerów serwisowych, których pracownicy zostali przeszkoleni przez Toll Collect.

Wprowadzenie nowego urządzenia OBU Siemens nastąpiło głównie za sprawą stałego wzrostu odsetka automatycznych wykupów myta dokonywanych przy użyciu urządzeń pokładowych. Podczas gdy w 2005 roku około 72 % przychodów z tytułu myta było realizowanych w systemie automatycznym, dziś odsetek ten sięga ponad 90 %. W styczniu 2005 roku 321.000 zamontowanych w pojazdach urządzeń pokładowych naliczało myto na niemieckich autostradach, dziś liczba ta przekracza 570.000.

Urządzenia pokładowe mają zastosowanie przede wszystkim w pojazdach firm transportowych i logistycznych, które bardzo często korzystają z autostrad lub pokonują długie odcinki tras. Montaż urządzenia pokładowego opłaca się jednak także w pojazdach, które często pokonują jedynie krótkie odcinki na drogach płatnych. Zalety systemu automatycznego są jednoznaczne: brak konieczności zatrzymywania pojazdów przy terminalach stacjonarnych, brak dodatkowego nakładu administracyjnego, całkowita swoboda podczas jazdy, miesięczne zestawienie wszystkich jazd na wykazie wykupionego myta.

Montażem urządzeń On Board Unit zajmuje się około 1.400 krajowych i zagranicznych partnerów serwisowych. Firmy transportowe i logistyczne mogą zlecić także fabryczne wykonanie montażu instalacji kablowych i urządzeń pokładowych.

Urządzenia On Board Unit pozostają własnością Toll Collect GmbH. Jeśli zmieni się właściciel pojazdu, użytkownik jest zobowiązany do wymontowania urządzenia pokładowego u partnera serwisowego. Wymontowane urządzenie OBU powraca do Toll Collect GmbH. Pracownicy centrum logistycznego, należącego do operatora systemu, sprawdzają urządzenia pod kątem należytego działania i przeprowadzają specjalny proces odnowy technicznej. Następnie partnerzy serwisowi mogą ponownie montować urządzenia OBU w pojazdach. Tego rodzaju fluktuacja umożliwia oddanie każdego roku około 20 % zapasów urządzeń pokładowych do ponownego wykorzystania.

Zastosowana metoda jest częścią zarządzania środowiskowego Toll Collect. Projekt zapewnia optymalne wykorzystanie możliwości technicznych. Oznacza to oszczędność zasobów i środków pieniężnych.

8.12.06 | Myto na drogach federalnych od 1 stycznia 2007 roku

Dnia 1 stycznia 2007 roku o północy myto zacznie obowiązywać na następujących odcinkach dróg federalnych:

o B 75 między węzłem komunikacyjnym Hamburg-Marmstorf przynależnym do autostrady federalnej A 7 a autostradą federalną A 253,
o B 4 od węzła komunikacyjnego Hamburg-Eidelstedt w kierunku północnym do autostrady federalnej A 23 do Bad Bramstedt,
o B 9 między niemiecko-francuską granicą a węzłem komunikacyjnym Kandel-Süd przynależnym do autostrady federalnej A 65.

W ubiegłych tygodniach dane na temat nowych odcinków dróg zostały przesłane do urządzeń On Board Unit oraz do systemów ręcznego wykupu myta.

Objęcie dróg federalnych obowiązkiem wnoszenia opłat potwierdza elastyczność systemu ze wspomaganiem satelitarnym. Krótkie przygotowania umożliwiły pobór myta bez konieczności wykonania robót w zakresie infrastruktury drogowej. Dnia 13 października 2006 roku Bundesrat w Berlinie zaaprobował rozporządzenie przewidujące obowiązek wnoszenia w nadchodzącym roku opłat drogowych na wspomnianych odcinkach.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2007 roku relacje między firmami transportowo-logistycznymi a Toll Collect GmbH będą regulować nowe Ogólne Warunki Umów. Konieczność zmian wynikła z faktu rozszerzenia na wybrane odcinki dróg federalnych obowiązku wykupu myta. Ponadto począwszy od 1 lutego 2007 roku w ofercie Toll Collect skierowanej do zarejestrowanych użytkowników znajdzie się nowy sposób płatności. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają możliwość płacenia myta za pośrednictwem dostawcy rozwiązań finansowych AirPlus (przedsiębiorstwo-córka Lufthansa). Ogólne Warunki Umów wraz ze wszystkimi zmianami są zamieszczone w portalu Toll Collect: www.toll-collect.de.

Uwaga dla użytkowników: Dnia 28 grudnia 2006 roku w portalu internetowym Toll Collect znajdzie się nowa wersja broszury „Informacje dla użytkownika“. Egzemplarze w formie drukowanej można zamawiać w Dziale Obsługi Klienta pod numerem tel. 0049 (0) 180 2865526.

Uwaga dla redakcji: Na przełomie roku w dniach 30.12.2006 – 02.01.2007 biuro informacji prasowej będzie dostępne pod numerem telefonu 0049 30 740 77 2200 lub numerem komórkowym 0049 151 120 15 363.

29.09.06 | Faza testowa na drogach federalnych

Podczas aktualizacji danych roboczych z dniem 1 października 2006 roku do urządzeń pokładowych przesłano także dane niezbędne do przeprowadzenia fazy testowej na odcinkach dróg federalnych objętych począwszy od 2007 roku obowiązkiem wykupu myta. W nadchodzących tygodniach urzędowy rzeczoznawca rozpatrzy możliwość adaptacji systemu w tym zakresie.

Chodzi tu o następujące odcinki dróg:
o B 75 między autostradami federalnymi A 261 i A 253,
o B 4 w kierunku północnym od autostrady federalnej A 23 do Bad Bramstedt,
o B 9 między niemiecko-francuską granicą i węzłem komunikacyjnym Kandel-Süd przynależnym do autostrady federalnej A 65

Podczas fazy testowej na wyświetlaczach urządzeń OBU kierowców korzystających z podanych odcinków dróg będzie się pokazywała kwota dotycząca ostatniego przejazdu na autostradzie. Toll Collect zaznacza, że w chwili obecnej myto nie dotyczy dróg federalnych. Dokładny termin zostanie podany we właściwym czasie przez Toll Collect i Federalne Ministerstwo ds. Ruchu Drogowego, Budownictwa i Rozwoju Miast.

29.09.06 I Nowe dane robocze od 1 października 2006 roku

Począwszy od 1 października 2006 roku w niemieckim systemie poboru opłat drogowych zaczną obowiązywać nowe dane robocze. Po raz trzeci w tym roku dokonano aktualizacji bazy danych systemu. W ubiegłych tygodniach do ponad 520.000 czynnych urządzeń pokładowych (OBU) przesłano około 700 nowych danych przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Większość danych dotyczyła nowych odcinków tras. Liczne nowe węzły komunikacyjne i odcinki autostrad objęte z dniem 1 października 2006 roku obowiązkiem wykupu myta stały się integralną częścią modelu sieci dróg płatnych w urządzeniach OBU. Nowe dane są dostępne także w ręcznych systemach wykupu myta (terminale stacjonarne i Internet). Chodzi tu o największą aktualizację bazy danych od momentu uruchomienia w styczniu 2005 roku systemu poboru myta. Aktualizacja po raz kolejny potwierdza niezawodność i stabilność innowacyjnej technologii wykorzystywanej do poboru opłat drogowych.

Jednocześnie w życie wejdzie rozporządzenie znoszące obowiązek wykupu myta („Bereinigungsverordnung“) na następujących odcinkach dróg: A 7 między Füssen (granica Niemiec) i Füssen (przejście A 7 / Kreisstraße OAL 2); A 98 między Laufenburg i Luttingen oraz A 98 między Tiengen-West i Lauchringen.

Poza tym po raz pierwszy zmianie ulegnie model taryf opłat. Dzięki aktualizacji danych do niektórych klas emisji spalin zostaną zgodnie z rozporządzeniem o wysokości myta z dnia 2 kwietnia 2002 roku przyporządkowane nowe stawki opłat. W efekcie myto wzrośnie dla pojazdów klas emisji spalin S2 i S4 każdorazowo o 0,02 euro. Nowe przyporządkowanie będzie obowiązywało do 30 września 2009 roku.
W przypadku pozostałych klas emisji spalin wysokość stawek opłat nie ulegnie zmianie.

24.02.06 | Toll Collect dostosowuje sieć punktów serwisowych na terenie Niemiec

Toll Collect dostosowuje sieć niemieckich punktów serwisowych do zmienionych wymogów i przyszłych zadań.

Aktualnie realizacją czynności na rzecz Toll Collect zajmuje się 1496 partnerów serwisowych w Niemczech. Z tej liczby mniej więcej 1/3 wykonuje około 70 % procedur związanych z montażem i serwisem. W tych dniach ok. 500 partnerów serwisowych otrzymało od Toll Collect zapowiedź zakończenia współpracy. Wygaśnięcie zawartych umów nastąpi w dniu 31 sierpnia 2006 r. Operator wybrał warsztaty, które przejęły minimalną liczbę kontaktów z użytkownikami w ramach montażu i aktualizacji oprogramowania OBU 2.0. Przy wyborze Toll Collect kierował się położeniem geograficznym, dostępnością oraz lokalizacją autoryzowanych warsztatów producenta. Po dostosowaniu sieci serwisowej droga użytkownika do warsztatu wyniesie średnio dziewięć minut. Wcześniej zajmowała ona siedem minut.

Po udanym uruchomieniu niemieckiego systemu poboru myta, do którego w znacznej mierze przyczynili się partnerzy serwisowi wykonując montaż ok. 480.000 urządzeń OBU, obecnie musimy się zmierzyć z nową sytuacją na rynku. Większość TIR-ów jest wyposażona w urządzenia pokładowe. Nowe oprogramowanie OBU 2.0 umożliwia przesyłanie za pomocą telefonii komórkowej aktualnych danych. Pobyt w warsztacie celem wykonania aktualizacji jest zbędny. Również producenci pojazdów użytkowych dostosowali się do wymogów systemu wykupu myta. Wyszli oni naprzeciw życzeniom użytkowników i nowe pojazdy posiadają w wyposażeniu standardowym kable i anteny do montażu OBU lub nawet dysponują kompletnymi urządzeniami pokładowymi. W konsekwencji kontakt użytkowników z partnerami serwisowymi będzie w przyszłości mieć miejsce jedynie w bardzo wyjątkowych przypadkach. W porównaniu z ubiegłymi latami nakład prac na rzecz Toll Collect zmniejsza się o ok. 80 %.

Celem zmian w strukturze sieci serwisowej jest dostosowanie do zmniejszonego zapotrzebowania rynku oraz zapewnienie użytkownikom dostępu do punktów serwisowych i obsługi na dobrym poziomie. Zmieniona sieć obejmująca ok. 1000 warsztatów na terenie Niemiec i 435 za granicą odpowiada bądź wykracza poza ramy określone w umowie ze zleceniodawcą.

21.12.05 | Jeden rok funkcjonowania systemu poboru myta

Bilans po roku funkcjonowania systemu poboru myta jest dodatni. Dyrektor Generalny Toll Collect GmbH - Christoph Bellmer - mówi: „Jestem bardzo zadowolony z wyniku! Od momentu uruchomienia systemu zastosowana technologia działa niezawodnie i stabilnie. W całym roku nie było dnia bez opłat. Pierwszy system poboru myta ze wspomaganiem satelitarnym cieszy się u użytkowników wysoką akceptacją.“

Staranna realizacja założeń związanych z uruchomieniem systemu sprawiła, że premiera poboru myta z wykorzystaniem technologii satelitarnej miała pomyślny przebieg. Do chwili obecnej dokonano rozliczenia ponad 23 mld km. Zgodnie z oczekiwaniami w ciągu roku nastąpił wzrost zainteresowania automatycznym wnoszeniem opłat. W pierwszym tygodniu funkcjonowania systemu realizacja 72 % wszystkich procedur wykupu odbywała się przy użyciu metody automatycznej. Aktualnie wielkość ta kształtuje się na poziomie 86 %. W dniu 01.01.2005 r. wykup automatyczny był realizowany za pomocą 320.686 urządzeń pokładowych. Obecnie dostępnych jest około 480.000 urządzeń OBU (On Bord-Units), co stanowi wzrost o 50 %.

Także liczba pojazdów zarejestrowanych u operatora Toll Collect uległa znacznemu wzrostowi. Na początku roku firma odnotowała 532.900 pojazdów, obecnie liczba rejestracji osiągnęła poziom 734.182 pojazdów. W stosunku do stycznia oznacza to wzrost o blisko 38 %. Wzrostowi towarzyszy także zwiększenie liczby zarejestrowanych użytkowników. Na początku roku Toll Collect zarejestrował 70.200 użytkowników, w międzyczasie nastąpił wzrost do ponad 108.000.

Biorąc pod uwagę kryterium jakościowe, system poboru myta działa z dużą precyzją. Przemawia za tym niezmiennie wysoka liczba rejestracji w systemie automatycznym. W praktyce wynosi ona ponad 99 % i tym samym znacznie przekracza wartość 95 %, która została ustalona na ten rok w umowie z operatorem.

Potwierdzeniem wysokiej jakości jest także niewielka liczba reklamacji składanych przez użytkowników. Do tej pory Toll Collect przesłał ogółem 944.300 wykazów wykupionego myta. Odbiorcy zareklamowali 0,7 % wykazów.

Głównym zadaniem na bieżący rok było opracowanie i udostępnienie oprogramowania OBU 2.0. Od dnia 18.07.2005 r. użytkownicy mają możliwość wykonania u partnerów serwisowych instalacji OBU 2.0. Nowe oprogramowanie zacznie funkcjonować na terenie Niemiec od dnia 01.01.2006 r. Jedynie OBU 2.0 umożliwi dalsze korzystanie z automatycznego systemu wykupu myta przy użyciu urządzeń pokładowych (On Board-Unit).

Oprogramowanie OBU 2.0 zapewni systemowi szereg nowych możliwości na miarę przyszłych wyzwań. Od przyszłego roku udostępniona zostanie funkcja aktualizacji danych na temat nowych węzłów komunikacyjnych, dodatkowych odcinków dróg płatnych i zmienionych stawek opłat. Aktualizacja danych w urządzeniach pokładowych będzie przebiegać automatycznie przy wykorzystaniu telefonii komórkowej.

Zgodnie z bieżącymi prognozami nowe oprogramowanie będzie dostępne na przełomie roku w około 400.000 OBU. Stanowi to 25 %-owy wzrost w stosunku do 321.000 zamontowanych OBU, które umożliwiły pomyślny start systemu poboru myta na początku tego roku.

Firmy spedycyjne mogą wykonać instalację nowej wersji oprogramowana także po Nowym Roku u 1.900 partnerów Toll Collect. Wykaz adresów jest dostępny w Internecie na stronie www.toll-collect.de pod hasłem "Wyszukiwanie partnerów serwisowych".

Nowy system poboru myta w skrócie

W porównaniu: 1 stycznia 2005 r. - 15 grudnia 2005 r.
 

Zamontowane OBU: 320.686 - 481.000
Kilometry płatne: 0 - 23.027.337.907
Zarejestrowane pojazdy: 532.900 - 734.182
Zarejestrowani użytkownicy: 70.200 - 108. 844
Partnerzy serwisowi (na terenie Niemiec): 1496 - 1496
Partnerzy serwisowi (za granicą): 349 - 435
Terminale stacjonarne: 3.688 - 3.580
Wiadukty kontrolne: 300 - 300
Pojazdy kontrolne: 278 - 278
Liczba rejestracji (faktyczna): > 99 % - > 99 %
Liczba rejestracji (planowana): 95 % - 95 %
Wykup automatyczny: 72 % - 86 %
Wykup ręczny: 28 % - 14 %

 

26.09.05 I Procedura automatycznego wykupu myta będzie możliwa od 2006 roku wyłącznie za pomocą oprogramowania OBU 2.0

Wspólne oświadczenie i zalecenie związków przedsiębiorstw komunikacyjnych, Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI), Związku Niemieckich Izb Handlowych i Przemysłowych (DIHK) i Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) oraz koncernu Toll Collect GmbH, w zakresie instalacji oprogramowania OBU 2.0.

Kierowcy zainteresowani korzystaniem po dniu 01.01.2006 r. z udogodnień związanych z automatycznym wykupem myta powinni odpowiednio wcześnie zadbać o zainstalowanie w urządzeniach pokładowych oprogramowania OBU 2.0. Aktualizacja oprogramowania u 1.900 partnerów serwisowych musi się zakończyć przed końcem grudnia 2005 r. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, wykup myta będzie możliwy jedynie przez Internet bądź za pośrednictwem terminali stacjonarnych.

Instalacja nowego oprogramowania trwa około godziny czasu. Obowiązek aktualizacji dotyczy wszystkich urządzeń pokładowych zamontowanych przed dniem 18.07.2005 r. Urządzenia zamontowane po tym terminie dysponują już nową wersją oprogramowania. Późniejsze aktualizacje oprogramowania nie będą się wiązały z koniecznością wizyty w warsztacie. Nowe oprogramowanie umożliwi od 2006 roku bezprzewodowy odbiór informacji na temat zmienionych odcinków płatnych i taryf opłat.

Z uwagi na przewidywane wzmożone zainteresowanie oprogramowaniem OBU 2.0 w nadchodzących miesiącach, Niemiecki Związek Spedytorów i Logistyków (DSLV), Federalny Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych i Logistyki (BWVL), Federalny Związek Spedytorów Mebli (AMÖ), Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI), Związek Niemieckich Izb Handlowych i Przemysłowych (DIHK), Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) i Toll Collect zalecają przewoźnikom wcześniejsze zainstalowanie oprogramowania OBU 2.0 i proponują, by w miarę możliwości operację tę wykonać podczas planowego pobytu w warsztacie.

Nowe oprogramowanie OBU 2.0 zostało zainstalowane od momentu jego udostępnienia w dniu 18.07.2005 r. w 170.000 urządzeń pokładowych (stan z dnia 14 września 2005 r.). Koszty instalacji nowego oprogramowania przez partnera serwisowego ponosi wyłącznie Toll Collect. Oznacza to, że partnerzy serwisowi nie mogą obciążać firm spedycyjnych żadnymi kosztami związanymi z instalacją OBU 2.0.

Testy nowego oprogramowania z udziałem niezależnego eksperta i przy wykorzystaniu ok. 2.000 pojazdów należących do użytkowników systemu zakończyły się wynikiem pozytywnym.

01.06.05 | Jeden wieczór - dwie nagrody w dziedzinie innowacji

Berlin/Stuttgart – Wczoraj wieczorem Federalny Związek Public Private Partnership (PPP) oraz Behörden Spiegel przyznały Toll Collect GmbH nagrodę specjalną. Firma została uhonorowana na kongresie „Efektywne państwo“ w Berlinie, na którym corocznie nagradza się nieprzeciętne projekty PPP. Specjalna nagroda przypadła projektowi, który „wyróżniałby się na tle ogółu“. Behörden Spiegel oraz Federalny Związek PPP pragną, by nagroda przyczyniła się do lepszego poznania PPP i ich działalności w Niemczech.

Ponadto we wczorajszy wieczór w Stuttgarcie przyznano „Frost & Sullivan Award for Technology Innovation & Leadership of the Year“. Nagrodę w kategorii techniki pojazdowej i transportu zdobyła firma Toll Collect za nowy, satelitarny system poboru opłat drogowych. Jury wyróżniło operatora niemieckiego systemu poboru myta za „wybitne osiągnięcia“ oraz „szczególną rolę“, jaką nowa technologia odgrywa w wymienionych gałęziach przemysłu. Frost & Sullivan jest międzynarodową firmą doradczą, która od ponad 40 lat prowadzi działalność w różnych branżach i sektorach przemysłu. Firma zatrudnia ponad 1000 analityków przemysłowych, doradców i współpracowników i prowadzi 19 przedstawicielstw we wszystkich ważnych regionach świata. Szczegółowe informacje są zamieszczone w portalu www.frost.com.

31.05.05 | Toll Collect i nowe oprogramowanie OBU 2.0

Monachium - Wraz z nastaniem 2006 roku satelitarny system poboru myta zaoferuje nowe rozwiązania. Udostępniona zostanie funkcja bezprzewodowego przesyłania za pomocą telefonii komórkowej aktualnych danych dotyczących tras i taryf bezpośrednio do urządzeń pokładowych OBU (on-board unit). Zastosowana technologia pozwoli na automatyczną aktualizację informacji na temat nowych węzłów komunikacyjnych, dodatkowych odcinków i zmienionych taryf opłat. Aktualizacja jest możliwa dzięki użyciu nowego oprogramowania OBU 2.0, którego instalacja będzie przeprowadzana we wszystkich urządzeniach pokładowych z początkiem lata. Wymiana sprzętu komputerowego nie jest konieczna.

Testy nowego oprogramowania przy współudziale niezależnego eksperta trwają od stycznia 2005 roku. Obejmują one między innymi kontrolę działania oprogramowania w ok. 2.000 pojazdów należących do 25 firm spedycyjnych.

Dzięki nowemu OBU 2.0 użytkownicy będą mieć możliwość korzystania w nadchodzącym roku z najwygodniejszej metody wykupu myta – z systemu automatycznego. Do chwili obecnej przeprowadzono montaż ok. 434.300 jednostek OBU. Instalacja nowej wersji oprogramowania w zamontowanych urządzeniach pokładowych będzie wykonywana u ok. 1.900 partnerów Toll Collect w Europie. Zmiana oprogramowania nie wymaga demontażu OBU. Instalacja OBU 2.0 za pomocą specjalnego komputera zlokalizowanego w punkcie serwisowym zajmie godzinę czasu. Stare programy i dane zostaną zagrane. Wszystkie późniejsze aktualizacje danych będą przebiegać w sposób bezprzewodowy przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Kolejny pobyt w warsztacie będzie zbędny.

Toll Collect ponosi koszty instalacji nowego oprogramowania przez partnera serwisowego. Użytkownik może uzgodnić z warsztatem termin przeprowadzenia instalacji, tak by zmiana oprogramowania nie spowodowała utrudnień w realizacji zadań spedycyjnych.

Od stycznia 2005 roku firma Toll Collect przejęła na zlecenie Federalnego Ministerstwa ds. Ruchu Drogowego, Budownictwa i Mieszkalnictwa obsługę satelitarnego systemu poboru myta za przejazd po niemieckich autostradach TIR-ów o masie całkowitej powyżej 12 t. Po 150 dniach funkcjonowania systemu u operatora Toll Collect zarejestrowało się 102.000 użytkowników i 665.300 pojazdów. 82 % procedur wykupu myta zostało przeprowadzonych przy użyciu OBU. System o niespotykanych dotąd rozwiązaniach nie potrzebuje stacji poboru opłat, wydzielonych pasów jezdni i dodatkowych stanowisk wzdłuż dróg płatnych. Przy naliczaniu myta system uwzględnia zarówno klasę emisji spalin jak i liczbę osi pojazdu. Ponadto może on także wprowadzać klasy opłat, uwzględniające termin i miejsce przejazdu ciężarówki. "System free-flow" nalicza myto bez konieczności zatrzymywania pojazdów i spełnia techniczne warunki, umożliwiające wspomaganie w przyszłości innych systemów poboru opłat drogowych oraz włączenie usług z zakresu telematyki drogowej.

01.03.05 I Łatwiejszy montaż urządzeń pokładowych (OBU)

Berlin – Od chwili obecnej montaż urządzeń pokładowych w ciężarówkach będzie przeprowadzany w szybszym tempie. Personalizacją jednostek OBU (On-Board Units) będzie się mógł zająć każdy z 1.850 partnerów serwisowych. Znosi się obowiązujący dotychczas wymóg wcześniejszego zamawiania urządzeń pokładowych. Jedynym warunkiem natychmiastowego montażu jest przedstawienie w punkcie serwisowym karty pojazdu.

Personalizację jednostek OBU można obecnie wykonać w każdym autoryzowanym warsztacie Toll Collect. Do tej pory procedura ta była zarezerwowana wyłącznie dla Toll Collect. Podczas personalizacji do pamięci urządzenia pokładowego wprowadza się stałe dane o pojeździe istotne dla naliczania opłat drogowych, m.in. klasę emisji spalin oraz liczbę osi.

Każdy partner serwisowy otrzymał od Toll Collect specjalny komputer przeznaczony do personalizacji. Jedynym warunkiem wykonania procedury jest dostarczenie przez użytkownika karty pojazdu. Jednostka OBU zostaje odpowiednio skonfigurowana i jest gotowa do montażu. Wszyscy partnerzy serwisowi w kraju i za granicą dysponują odpowiednim zapasem niespersonalizowanych urządzeń pokładowych.

Oprócz personalizacji nowych jednostek OBU partnerzy serwisowi mogą także dokonać ich wymiany. Wymiana OBU jest m.in. konieczna w przypadku zmiany stałych danych o pojeździe lub w razie defektu urządzenia pokładowego. Z początkiem lata 2005 r. komputery zamontowane w autoryzowanych warsztatach Toll Collect przejmą inne funkcje. Zgodnie z założeniami w podanym.

10.01.05 | Lepszy serwis – Możliwość wymiany OBU u partnerów serwisowych

Berlin – Toll Collect ulepszył serwis dla swoich użytkowników. Z chwilą uruchomienia w dniu 01.01.2005 r. niemieckiego systemu poboru myta wymiana On-Board Unit (OBU) stała się możliwa za pośrednictwem dowolnych partnerów serwisowych. Wymiana OBU jest m.in. konieczna w przypadku zmiany istotnych dla naliczania opłat drogowych stałych danych o pojeździe, np. liczby osi lub klasy emisji spalin pojazdu, lub w razie defektu urządzenia pokładowego. Podobnie w przypadku awarii OBU podczas jazdy kierowca samochodu ciężarowego może udać się do najbliższego partnera serwisowego i w ciągu kilku godzin dokonać wymiany OBU.

Montaż nowej jednostki OBU z powodu zmiany stałych danych o pojeździe możliwy jest również za pośrednictwem każdego partnera serwisowego. Jedynym warunkiem jest dostarczenie wypełnionego formularza dotyczącego zmiany danych stałych. Druk musi być podpisany przez upoważnioną osobę oraz opatrzony stemplem firmy. Formularz można wydrukować ze strony internetowej www.toll-collect.de pod linkiem „Formularze do pobrania”.

Z myślą o odciążeniu użytkowników Toll Collect wprowadzi z dniem 15.01.2005 r. tzw. pokwitowanie demontażu. Na jego podstawie kierowca samochodu ciężarowego otrzyma od partnera serwisowego potwierdzenie zwrotu urządzenia pokładowego. Po jego wprowadzeniu na stronie internetowej www.toll-collect.de pod linkiem „Formularze do pobrania” dostępny będzie formularz. Przed udaniem się do warsztatu należy go wypełnić. Po podpisaniu formularza przez partnera serwisowego, dokument należy przesłać drogą faksową na numer 0049 (0) 1802 / 82 39 43.

07.01.05 | Toll Collect udoskonala system pobierania opłat

Berlin – Po udanym starcie i kilku dniach obowiązywania nowego systemu Toll Collect GmbH udoskonala procedurę zgłaszania trasy w systemie poboru myta. Operator oczekuje nasilenia ruchu ciężarówek od niedzieli 09.01.2005 r., gdy przestanie obowiązywać zakaz poruszania się TIR-ów. Do chwili obecnej maksymalna ilość zgłoszeń dokonanych w ciągu jednego dnia sięga ok. 800.000. Dziewięć na dziesięć zgłoszeń trasy odbywa się automatycznie za pomocą urządzeń pokładowych (on-board units).

Na zlecenie niemieckiego rządu Toll Collect pobiera od dnia 01.01.2005 r. opłaty drogowe za korzystanie z autostrad. Doświadczenia zebrane w ciągu pierwszych dni obowiązywania systemu poboru myta zostaną wykorzystane do usprawnienia sieci około 3.700 terminali stacjonarnych.

• Na przejściach granicznych o wzmożonym ruchu ciężarówek planuje się ustawienie dodatkowych terminali.

• Na granicy z Polską i Czechami udostępniona zostanie możliwość płatności gotówkowej.

• Przy terminalach o szczególnym znaczeniu będzie czynny serwis całodobowy.

• W godzinach szczytu na najważniejsze przejścia graniczne zostaną skierowane dodatkowe zespoły. Ich zadaniem będzie wspomaganie pracowników Toll Collect pełniących całodobowy dyżur w punktach poboru myta.

• Toll Collect rozda na przejściach granicznych mapy informacyjne z wykazem terminali zlokalizowanych w pobliżu danego węzła komunikacyjnego. Mapa pozwoli kierowcom na znalezienie innego terminalu celem uniknięcia zatorów w przygranicznych punktach poboru myta. Docelowo przewiduje się równomierne wykorzystanie wszystkich 3.700 terminali.

• Toll Collect zaleca wcześniejszą rezerwację w ręcznym systemie wykupu myta. Przejazd można zgłaszać z trzydniowym wyprzedzeniem w terminalu lub przez Internet.

• Toll Collect przypomina o możliwości zamontowania specjalnego urządzenia pokładowego (on-board unit), pozwalającego na wygodny wykup w systemie automatycznym bez konieczności przerywania jazdy.

09.12.04 I Informacja dotycząca zgłaszania trasy za pośrednictwem terminalu stacjonarnego

Lista czynności kontrolnych oraz broszurka Toll Collect ułatwia użytkownikom zgłaszanie trasy w terminalu stacjonarnym. Kierowca ciężarówki może sprawdzić, które dane są wymagane do zgłoszenia trasy w terminalu stacjonarnym, oraz wpisać je najpierw na listę kontrolną. Broszurka ilustracyjna zapoznaje użytkownika z procedurą zgłaszania trasy na ekranie.

Lista czynności kontrolnych ułatwiająca zgłoszenie trasy za pośrednictwem terminalu stacjonarnego ma na celu zapoznanie kierowcy z danymi wymaganymi do zgłoszenia trasy przed rozpoczęciem jazdy. W systemie należy podać osiem różnych informacji, m.in. kraj zarejestrowania pojazdu i środek płatniczy. Listę czynności kontrolnych ułatwiającą wykup myta w terminalu można pobrać tutaj i następnie wydrukować. Na liście można odnotować wszystkie dane wymagane do przeprowadzenia transakcji. Kierowca może przygotować dane potrzebne do zgłoszenia trasy w terminalu.

Broszurka „Support“ wydana przez Toll Collect zapoznaje użytkownika z procedurą zgłaszania trasy w terminalu stacjonarnym. Broszurka pomaga użytkownikowi przeprowadzić poszczególne kroki podczas zgłaszania trasy w terminalu. Każdy punkt menu jest dokładnie objaśniony za pomocą przejrzystych ilustracji. Treść broszurki można pobrać tutaj i następnie wydrukować.

04.11.04 | Rzeczoznawca przedstawia pozytywne sprawozdanie okresowe

Berlin – Przebieg próby generalnej nowego systemu poboru myta za ciężarówki pozwala oczekiwać, że pobór myta rozpocznie się 1 stycznia 2005 r. Próba generalna dowodzi, że automatyczny system poboru myta, wykorzystujący urządzenia pokładowe, funkcjonuje sprawnie – powiedział niezależny rzeczoznawca w częściowym sprawozdaniu okresowym. Na podstawie wykazu czynności kontrolnych, ustalonych pomiędzy niemieckimi władzami i operatorem Toll Collect, rzeczoznawca zaplanował i punktualnie podjął określone w ramach próby generalnej czynności kontrolne. Z tego co wiadomo, stosowna ekspertyza ma zostać przedłożona punktualnie 30 listopada 2004 r.

„Jestem przekonany, że od 1 stycznia 2005 r. będziemy mogli rozpocząć pobór myta” – powiedział dziś w Berlinie Christoph Bellmer. „System poboru myta za ciężarówki funkcjonuje już od ponad pięciu tygodni w rzeczywistych warunkach eksploatacji.”

Tymczasem Toll Collect odnotowuje znacznie większą liczbę zamówień urządzeń pokładowych. Ponad 10.000 zamówień wpływa tygodniowo do operatora. Do tej pory przeciętna liczba zamawianych urządzeń w tygodniu wynosiła 4.000. Europejskie przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne zarejestrowały u operatora Toll Collect około 500.000 samochodów ciężarowych. Dla 310.000 pojazdów zamówiono jednostki On-Board Unit (OBU). W tym 270.000 zostało spersonalizowanych i 150.000 zamontowanych w pojazdach. „Liczba zamawianych i montowanych jednostek rośnie drastycznie. Wszystko wskazuje na to, że w okresie do uruchomienia systemu tendencja ta będzie się nasilała. Przewoźnicy, którzy dopiero teraz zamówią On Board-Unit, mają duże szanse na montaż swoich jednostek jeszcze w tym roku za pośrednictwem wybranych partnerów serwisowych. W warsztatach serwisowych są jeszcze wolne terminy.” – powiedział Bellmer. Jednocześnie ponownie zaapelował do użytkowników, aby wykorzystali obecną zdolność usługową serwisów i montowali urządzenia pokładowe, przechowywane w magazynach wielu partnerów serwisowych.

Próba generalna rozpoczęła się 20 września 2004 r. – wcześniej, niż można było oczekiwać. Oficjalna próba systemu była zaplanowana na 1 października. Po zakończeniu wszystkich wstępnych testów z pomyślnym wynikiem, zatwierdzonym przez niezależnego rzeczoznawcę i Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr, BAG), operator mógł już wcześniej uruchomić próbę systemu, ponieważ spełnił wszystkie niezbędne do tego celu warunki, określone w umowie o eksploatacji systemu. W ramach próby generalnej operator Toll Collect dowiódł, że system w pełni funkcjonuje w zbliżonych do rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Próba generalna przewiduje ostateczne sprawdzenie działania systemu, który od 1 stycznia 2005 r. będzie wykorzystywany do poboru myta za ciężarówki. Obecnie system komunikuje z 150.000 pojazdów wyposażonych w On-Board Unit. Ich liczba rośnie z dnia na dzień, ponieważ nowe jednostki OBU są na bieżąco montowane w pojazdach.

Przedmiotem próby generalnej jest sprawdzenie całości systemu wraz z wszystkimi procesami zachodzącymi przy eksploatacji – począwszy od automatycznego poboru myta za pomocą OBU, sposób wykupu myta przez Internet, aż po wykup w terminalu stacjonarnym. Próba generalna jest również ostatecznym sprawdzianem systemu kontrolnego, rozliczeń, obsługi klienta oraz procesu odprowadzania wniesionych opłat do kasy federalnej.

Próba generalna będzie trwała do 30 listopada 2004 r. Następnie rzeczoznawca przedłoży swoje ostateczne sprawozdanie Federalnemu Urzędowi ds. Transportu Towarów (BAG). Na jego podstawie oraz na podstawie własnego raportu z kontroli projektu, BAG podejmie decyzję w sprawie „Specjalnego Tymczasowego Świadectwa Homologacji”. Świadectwo homologacji ma zostać wydane w okresie do 15 grudnia 2004 r. Po jego otrzymaniu operator Toll Collect będzie mógł uruchomić pobór myta 1 stycznia 2005 r.

22.10.04 | Toll Collect: rejestracja warunkiem korzystania z urządzenia On-Board Unit i zgłaszania trasy przez Internet

Berlin – W ramach posiedzenia „Nieformalnego Zjazdu Związków Przedsiębiorstw Komunikacyjnych” w DIHK (Związek Niemieckich Izb Handlowych i Przemysłowych) firma Toll Collect GmbH zwróciła uwagę, że zarejestrowani użytkownicy, którzy zamówią teraz On-Board Unit, mają dużą szansę na zamontowanie tych jednostek jeszcze w tym roku za pośrednictwem swoich partnerów serwisowych. Warsztaty serwisowe posiadają obecnie wystarczającą zdolność usługową do montowania urządzeń w pojazdach.

Jednocześnie Toll Collect zaleca wszystkim przedsiębiorstwom transportowym, którzy nie są jeszcze zarejestrowani u operatora, aby jak najszybciej dokonali rejestracji. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy otrzymują numer użytkownika i hasło, wymagane do zgłaszania trasy w systemie internetowym. Dzięki temu kierowcy ciężarówek mogą bez przerwy kontynuować jazdę, nie tracąc czasu na obsługę 3.500 terminali stacjonarnych.

Na rutynowym posiedzeniu w DIHK operator Toll Collect poinformował o aktualnym stanie przygotowań do uruchomienia systemu poboru myta w dniu 1 stycznia 2005 r.

08.09.04 I Pięć przyczyn dlaczego warto wcześnie wbudować jednostkę pokładową OBU

Zabezpieczenie korzyści konkurencyjnych dzięki technologicznemu pionierstwu!
Automatyczny wpis przy pomocy urządzenia pokładowego to najwyższy komfort. Kierowca aktywizuje urządzenie już poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce, potwierdza nową jazdę przez naciśnięcie przycisku – wszystkie pozostałe etapy przebiegają automatycznie. Nie traci się czasu na szukanie terminalu poboru opłat za korzystanie z autostrad lub na manualny wpis w Internecie. Anulowania w przypadku automatycznego wpisu nie trzeba wcale wykonywać.

Praktyczne odczucie na własnej skórze funkcjonalności OBU!
W ramach testu przeprowadzonego przez rzeczoznawców i testu praktycznego z użyciem samochodów ciężarowych działających w transporcie i logistyce firma Toll Collect udowodniła jakość naliczania bezbłędną dla 99,6% przejechanych odcinków. Wszystkie wbudowane jednostki on-board wskazują już dzisiaj wpisy opłat za przejechane odcinki autostrad. Dlatego kierowcy mogą się spokojnie przyzwyczajać do nowej technologii, jeżeli wyposażą już dzisiaj swój pojazd w jednostkę pokładową OBU.

Zapewnienie sobie bonusu wynoszącego 50 euro za każde urządzenie!
Wszyscy użytkownicy, którzy do tej pory nie mieli wbudowanego jeszcze urządzenia, mogą wziąć udział w programie bonusowym Toll Collect. Bonus wynoszący 50 euro należy się za każde nowo zamówione urządzenie. Jednakże bonus ograniczony jest każdorazowo do pierwszych 100.000 urządzeń marek Siemens lub Grundig. Ponadto urządzenia muszą zostać wbudowane do końca grudnia 2004 roku.

Zredukowanie pośpiechu przy wbudowaniu urządzenia!
W miesiącach letnich oraz pod koniec lata, kiedy jest czas urlopów, nie wszystkie samochody ciężarowe są całkowicie wykorzystywane, kierowcy na wakacjach, a warsztaty serwisowe nie są też obciążone pracą. Użytkownicy mogą wtedy wybrać sobie najbardziej odpowiedni dla nich termin na wbudowanie urządzenia i na przykład połączyć go z tak czy inaczej planowanym pobytem w warsztacie.

Przyczynienie się do bezproblemowego startu systemu!
Republika Federalna Niemiec chce wprowadzić nowy system do pobierania opłat od samochodów ciężarowych za używanie niemieckich autostrad uzależnionych od długości przejechanego odcinka. Opłaty mają być w znacznym stopniu pobierane automatycznie. Warunkiem automatycznego poboru opłat jest wbudowanie jednostek pokładowych on-board, na które użytkownicy mogą się dobrowolnie zdecydować. Bezspornym faktem jest to, że dla wszystkich użytkowników wzrośnie komfort pobierania opłat, jeżeli możliwie wielu wybierze automatyczny wpis z użyciem urządzenia pokładowego.

21.06.04 | Od rejestracji, aż po szczegółowy wykaz naliczonego myta

21.06.2004 r. – „Sprawność urządzeń pokładowych została potwierdzona w praktyce” – powiedział dziś w Kolonii Christoph Bellmer, przewodniczący zarządu Toll Collect GmbH, przed reprezentantami przedsiębiorstw transportu drogowego i spedycji. Uroczystość odbyła się z okazji zakończenia demonstracji działania automatycznego poboru myta, która została przeprowadzona przez Toll Collect z wykorzystaniem 41 ciężarówek z 25 spedycji. W okresie dwóch tygodni pojazdy te wzdłuż i wszerz poruszały się po Niemczech i pokonały niemal 139.000 kilometrów na autostradach – odległość ta odpowiada ponad 3 długościom równika geograficznego.

W ramach demonstracji działania systemu operator po raz pierwszy zaprezentował uczestnikom cały proces – począwszy od montażu urządzenia pokładowego, aż po wystawienie przewoźnikowi faktury. „Bezbłędny wykaz próbnie wykupionego myta jest dla użytkowników namacalnym dowodem, że nasz system jest sprawny” – powiedział Bellmer. „Szczegółowy wykaz jest tego najlepszym świadectwem.” System bezbłędnie naliczał myto w przypadku 99,6 % przejechanych odcinków autostrad. W związku z powyższym operator Toll Collect spełnia już dziś postawione na 2006 rok żądanie bezbłędnego naliczania opłat w przypadku 99 % odcinków dróg. Ponadto od uczestników padły ważne propozycje dotyczące ergonomii – ulepszenia interfejsu pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem pokładowym. Propozycje te zostaną uwzględnione w nowej wersji oprogramowania stosowanego w urządzeniach.

Próbne wykazy naliczonego myta

Do demonstracji działania systemu operator Toll Collect wyposażył 41 pojazdów transportu drogowego w urządzenia pokładowe i obserwował ich pracę w regularnym ruchu spedycyjnym w okresie od 8 maja do 21 maja 2004 r. w praktycznych warunkach użytkowania. Przeprowadzono wszelkie operacje – począwszy od rejestracji pojazdu u operatora, poprzez montaż urządzania pokładowego i jego działanie w ruchu drogowym, aż po wystawienie przewoźnikowi faktury. Druga osoba obok kierowcy obserwowała pracę urządzenia pokładowego i protokołowała wszystkie jazdy na terenie Niemiec. W ubiegłym tygodniu każde przedsiębiorstwo spedycyjne, które brało udział w tej akcji, otrzymało na próbę indywidualny wykaz naliczonego myta (fakturę) wraz z wyszczególnieniem wszystkich jazd – wykazu należności za naliczone myto spedytor nie musi oczywiście regulować.

25 uczestniczących w akcji przedsiębiorstw spedycyjnych z Niemiec, Luksemburgu, Belgii oraz Holandii zgodziło się wziąć udział w demonstracji działania systemu. Do udziału w akcji spedycje zostały zaproszone przez BGL (Federalny Związek Transportu Towarowego, Logistyki i Usuwania Odpadów), DSLV (Niemiecki Związek Spedycji i Logistyki), B.W.V. (Federalny Związek Transportu Przemysłowego i Przewozu Ładunków), AMÖ (Federalny Związek Spedycji Mebli), IRU (International Road Transport Union) oraz LTV (Krajowy Związek Transportu Drogowego Turyngia).

Początek montażu urządzeń pokładowych

O sprawności urządzeń pokładowych przekonał się w maju również niezależny rzeczoznawca. Był on świadkiem, że operator Toll Collect stworzył warunki do przeprowadzenia masowego montażu urządzeń pokładowych w pojazdach. Do dnia uruchomienia systemu poboru myta 1 stycznia 2005 r. operator zamierza zamontować 500.000 liczników w pojazdach transportu drogowego z Niemiec oraz krajów ościennych. Urządzenia zostały wyprodukowane w wystarczającej ilości, a infrastruktura niezbędna do personalizacji oraz przeprowadzenia masowego montażu jednostek pokładowych w pojazdach jest zapewniona. Operator Toll Collect przyjął już ponad 170.000 zamówień.

Zapowiedziany w marcu program premiowy dla użytkowników, którzy szybko zdecydują się na wymianę swoich urządzeń pokładowych, będzie trwał jeszcze do końca czerwca. 250 Euro za każde urządzenie pokładowe otrzymają wszyscy ci, którzy w porę zrealizują bon premiowy oraz wymienią swoje jednostki OBU na nowe.

W tym tygodniu rozpoczyna się wysyłka urządzeń pokładowych do autoryzowanych partnerów serwisowych, którzy zajmują się montażem tych jednostek. Z uwagi na zbliżający się masowy montaż urządzeń pokładowych, niemiecki rząd i operator systemu Toll Collect ustalili niedawno, że zrezygnują z przedpłaty w wysokości 300 Euro. Przedpłata ta miała być zapisana na dobro rachunku użytkownika tytułem każdego zamontowanego urządzenia pokładowego oraz zaliczona na poczet przyszłych opłat drogowych. Dzięki zlikwidowaniu przedpłaty proces montażu został uproszczony.

Gruntowny test systemu

Równolegle do pomyślnie przeprowadzanych testów urządzeń pokładowych, pełną parą ruszyły badania całości systemu. „W tej chwili gruntownie badamy system” – powiedział Christoph Bellmer. Badanie potwierdza dobrze znane błędy, dla których Toll Collect opracował już nowe rozwiązania. „Generalnie nie znaleźliśmy niczego nowego, a w celu dokonania niezbędnych poprawek mamy obszerny plan działań, który został szczegółowo omówiony z dostawcami i zleceniodawcą” – powiedział Bellmer.

16.06.04 | Zaliczka z tytułu myta nie będzie pobierana przy montażu urządzeń pokładowych

Berlin, dnia 16 czerwca 2004 r. – W związku ze zbliżającym się masowym montażem urządzeń pokładowych rząd wraz z Toll Collect postanowił zrezygnować z pobierania zaliczki z tytułu myta.

Pierwotnie planowano wydawanie urządzeń pokładowych po uprzednim uiszczeniu przedpłaty z tytułu myta w wysokości 300 Euro, która byłaby zapisywana na dobro użytkownika danego urządzenia oraz zaliczana na poczet przyszłego długu z tytułu myta. Proces ten uproszczono teraz wycofując system zaliczek.

Każde urządzenie pozostaje nadal własnością Toll Collect i zostanie zamontowane przez jednego z ponad 1800 autoryzowanych partnerów serwisowych. Jedynie koszty montażu niezmiennie ponosi użytkownik.

19.05.04 I Operator Toll Collect może rozpocząć montaż urządzeń pokładowych

Berlin, dnia 19.05.2004 r. – Pod koniec czerwca 2004 r. firma Toll Collect GmbH będzie mogła rozpocząć montaż urządzeń pokładowych (OBU), wykorzystywanych w automatycznym systemie poboru myta. Wynika to z ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, przedstawionej dziś w Berlinie przez Toll Collect. Do chwili uruchomienia systemu poboru myta w dniu 1 stycznia 2005 r. przedsiębiorstwo zamierza zamontować 500.000 liczników w pojazdach transportu drogowego z Niemiec oraz krajów ościennych. Urządzenia zostały wyprodukowane w wystarczającej ilości, a infrastruktura niezbędna do personalizacji oraz przeprowadzenia masowego montażu jednostek pokładowych w pojazdach jest zapewniona. Od początku tygodnia autoryzowani partnerzy serwisowi Toll Collect składają zamówienia urządzeń pokładowych dla swoich klientów za pośrednictwem Internetu – już w pierwszym dniu złożono 19.000 zamówień. Program premiowy dla użytkowników, którzy szybko zdecydują się na montaż urządzenia pokładowego, będzie trwać do końca czerwca.

W pojazdach wykorzystywanych do przeprowadzania testów urządzeń pokładowych producentów Grundig i Siemens rzeczoznawcy przejechali prawie wszystkie płatne drogi na 5.136 odcinkach autostrad w Niemczech. Wyniki testu dowodzą, że automatyczny system prawidłowo nalicza myto w przypadku 99,2 % wszystkich odcinków autostrad. W 98,9 % system rozpoznawał też nieomylnie 6.000 wjazdów i wyjazdów z autostrad. Przyczyny błędów są zlokalizowane i mają zostać usunięte przed uruchomieniem systemu poboru myta.

Ekspertyza obejmuje szereg testów, które podczas ostatnich tygodni zostały pomyślnie przeprowadzone przez operatora Toll Collect w praktyce z wykorzystaniem urządzeń pokładowych. W kwietniu przedsiębiorstwo przetestowało 1.270 urządzeń w rzeczywistych warunkach użytkowania na autostradach w Niemczech. W wyniku testu tylko 2 % urządzeń wykazywało błędy w oprogramowaniu oraz 1 % usterki związane ze sprzętem zewnętrznym. Jak dotąd pozytywnie przebiega również demonstracja działania systemu z wykorzystaniem 41 pojazdów transportu drogowego – ostateczny wynik zostanie przedłożony pod koniec czerwca po zakończeniu procesu fakturowania.

Ekspertyza została sporządzona na wspólne zlecenie firmy Toll Collect oraz Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG), w celu otrzymania informacji od niezależnej instytucji na temat zdolności urządzeń pokładowych do przeprowadzenia masowego montażu tych urządzeń w pojazdach.

21.04.04 | Toll Collect testuje urządzenia pokładowe

Berlin, dnia 21.04.2004 r. – firma Toll Collect GmbH pomyślnie zakończyła dokładny test urządzeń pokładowych (OBU), wykorzystywanych w automatycznym systemie poboru myta. W okresie ośmiu tygodni przedsiębiorstwo przetestowało na niemieckich autostradach w rzeczywistych warunkach użytkowania 1.270 urządzeń zamontowanych w ciężarówkach różnych producentów.

W wyniku testu niecałe 3 % urządzeń zamontowanych w pojazdach wykazywało błędy w oprogramowaniu (2 %) lub usterki związane ze sprzętem zewnętrznym (1 %). Przyczyny błędów w oprogramowaniu są już ustalone i zostaną usunięte przed uruchomieniem systemu poboru myta. Każde wznowione oprogramowanie może zostać automatycznie przesłane drogą radiową przez tzw. interfejs powietrzny do urządzeń zamontowanych w pojazdach bez spowodowania zakłóceń podczas jazdy ciężarówki. Do źródeł usterek związanych ze sprzętem zewnętrznym zaliczają się m.in. pęknięcia kabli lub defekty mechaniczne, np. odłamane zamocowania lub anteny.

„Dzięki przeprowadzeniu testu, potwierdzającego działanie urządzeń pokładowych, osiągnęliśmy ważny cel etapowy.” – powiedział Roland Schell, dyrektor ds. logistyki firmy Toll Collect GmbH. „Teraz musimy pokazać również, że całość systemu jest sprawna. Użytkownicy, którzy decydują się na szybki montaż urządzeń pokładowych, oczekują od nas dowodów potwierdzających sprawność systemu.” Do rozpoczęcia poboru myta w dniu 1 stycznia 2005 r. w pojazdach ma być zamontowanych 500.000 jednostek OBU.

Po przeprowadzeniu testu jednostek OBU z pomyślnym rezultatem firma Toll Collect zmierza do kolejnego celu etapowego. W maju 40 pojazdów transportu drogowego zostanie wykorzystanych do zademonstrowania działania całości systemu i będzie obserwowanych w regularnym ruchu spedycyjnym. Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną wszelkie operacje – począwszy od rejestracji przedsiębiorstwa u operatora, poprzez montaż jednostki OBU, aż po wysłanie przewoźnikowi faktury.

Pod hasłem „system jest już w drodze” 40 ciężarówek przez dwa tygodnie będzie poruszać się po niemieckich drogach. Druga osoba obok kierowcy będzie protokołowała wszystkie jazdy na terenie Niemiec jak również przejazdy samochodów ciężarowych przez granice do krajów ościennych. Protokół z dokonanych obserwacji będzie służył do kontroli danych rozliczeniowych w automatycznym systemie poboru myta.

Do udziału w tej akcji spedycje zostały zaproszone przez BGL (Federalny Związek Transportu Towarowego, Logistyki i Usuwania Odpadów), DSLV (Niemiecki Związek Spedycji i Logistyki), B.W.V. (Federalny Związek Transportu Zakładowego i Przewozu Ładunków) oraz AMÖ (Federalny Związek Spedycji Mebli).

23.03.04 | Ruszyły przygotowania do wymiany urządzeń pokładowych

Firma Toll Collect GmbH rozpoczęła przygotowania do zapowiedzianej wymiany urządzeń pokładowych (OBU). Pod koniec marca wszystkie 120.000 urządzeń, które do tej pory zostało zamontowanych w ciężarówkach, ulegnie planowanemu odłączeniu na skutek automatycznej dezaktywacji modułów komórkowych GSM. Będzie to pierwszym krokiem do wymiany urządzeń pokładowych na urządzenia z nowym oprogramowaniem.

W wyniku odłączenia jednostek OBU na wyświetlaczach mogą w pojedynczych przypadkach pojawić się komunikaty o błędach, co jednak nie będzie miało większego znaczenia. Wizyta w warsztacie nie będzie zatem konieczna – przewoźnik czy też kierowca ciężarówki nie będzie musiał podejmować żadnych działań. Urządzenie pokładowe pozostanie w pojeździe aż do chwili dokonania wymiany. O wymianie urządzeń pokładowych użytkownicy zostaną w porę poinformowani przez partnerów serwisowych.

16.03.04 I Nowe kierownictwo firmy Toll Collect

Berlin, dn. 16 marca 2004 r. – Konrad F. Reiss, członek zarządu firmy Deutsche Telekom AG i osoba odpowiedzialna za filar koncernu T-Systems International, przejmuje przewodnictwo w Komisji Wspólników ds. Kierowania Przedsiębiorstwem Toll Collect GmbH ze skutkiem natychmiastowym. Dr Peter Mihatsch – dotychczasowy przewodniczący Komitetu Doradczego (Advisory Council) – będzie wchodził w skład tej komisji. „W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy doskonale wykonywał on swoją pracę i przyczynił się do tego, że publiczność i niemiecki rząd ponownie nabrali zaufania do systemu Toll Collect. Cieszę się, że dalej będzie z nami współpracował.” – powiedział Konrad F. Reiss, wyrażając podziękowania dr Peterowi Mihatschowi w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

Z natychmiastowym skutkiem nastąpi również ponowna obsada stanowisk w zarządzie Toll Collect GmbH. Wszystko za sprawą decyzji podjętej przez partnerów konsorcjum: DaimlerChrysler Services, Deutsche Telekom i Cofiroute. Ponadto partnerzy uzgodnili, że firma Telekom obejmie operatywne kierownictwo. Christoph M. Bellmer zostanie przewodniczącym zarządu. Do tej pory Bellmer kierował jako członek Komitetu Wykonawczego (Executive Board) dziedziną działalności gospodarczej Public & Healthcare w firmie T-Systems. Bellmer rezygnuje ze swojej funkcji kierowniczej w firmie T-Systems.


Nowy zespół kierowniczy firmy Toll Collect przedstawia się w sposób następujący:

Christoph M. Bellmer przejmuje jako Chief Executive Officer (CEO) kierownictwo operatora systemu poboru myta z natychmiastowym skutkiem.

Zvezdana Seeger przystępuje do zarządu i obejmuje nowo stworzone stanowisko kierownicze Chief Information Officer (CIO). Będzie tam odpowiedzialna za eksploatację i rozwój technologiczny. Wcześniej Seeger również pracowała w T-Systems.

Roland Schell obejmuje nowo powstałe stanowisko Chief Logistic Officer (CLO). Będzie on głównie odpowiedzialny za logistykę w zakresie dystrybucji urządzeń pokładowych do naliczania myta i sprawy organizacyjne w ramach współpracy z partnerami serwisowymi. Schell pracował wcześniej w firmie Mercedes-Benz.

Jens Pohl obejmuje stanowisko Chief Procurement Officer (CPO) w Dziale Zakupów i jest odpowiedzialny za zarządzanie dostawcami. Pohl występuje z firmy DaimlerChrysler i podejmuje zatrudnienie w Toll Collect.

Hanns-Karsten Kirchmann pozostaje na stanowisku Chief Financial Officer (CFO).

Alain Estiot będzie dalej odpowiedzialny za zarządzanie jakością i pozostanie na stanowisku Chief Quality Officer (CQO).

Klaus Hummel wystąpi z zarządu, lecz nadal będzie do dyspozycji firmy Toll Collect GmbH.

Dotychczasowi zarządzający przedsiębiorstwem – Hans-Burghardt Ziermann i dr Rainer Scholz – z własnej inicjatywy zrezygnowali ze swoich funkcji, by umożliwić partnerom konsorcjum realizację planów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie Toll Collect. Partnerzy konsorcjum dziękują im za ich wkład i zaangażowanie.

01.03.04 | Porozumienie z niemieckim rządem – firma Toll Collect chce pomyślnie zakończyć projekt budowy systemu poboru myta

Firma Toll Collect GmbH będzie kontynuować prace nad budową systemu poboru myta za przejazd samochodów ciężarowych. Niemiecki rząd i konsorcjum Toll Collect, będące operatorem systemu, doszli do porozumienia w sprawie dalszej współpracy. Jednocześnie partnerzy konsorcjów opracowali nowe zasady kooperacji. Według nich operatywne kierowanie firmą Toll Collect zostanie powierzone Deutsche Telekom. Córka-spółka T-Systems, należąca do firmy Deutsche Telekom, przejmie jako generalny wykonawca odpowiedzialność za główne części składowe systemu. Odpowiedzialność za techniczną koordynację projektu, przewidującego opracowanie oprogramowania do jednostek OBU w wersji 2.0, przejmie Siemens.

Po zaawansowanych rozmowach o decydującym znaczeniu w Federalnym Urzędzie Kanclerskim wczoraj wieczorem odbyło się wspólne spotkanie Kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera i przewodniczących zarządu firm Deutsche Telekom – Kai-Uwe Ricke, DaimlerChrysler – Jürgen Schrempp i Cofiroute – Dario d’Annunzio z prasą w celu ogłoszenia wyników rozmów. „Chcemy pomyślnie zakończyć projekt budowy systemu poboru myta. Osiągnięcie zamierzonego celu leży zarówno w interesie przedsiębiorstw jak również w interesie Niemiec” – powiedział Kai-Uwe Ricke. Jürgen Schrempp podkreślił: „Teraz myśleć należy konstruktywnie. Trzeba wykorzystać wielkie szanse i perspektywy wynikające z projektu.”

Dzięki oprogramowaniu w wersji 1.0, zainstalowanemu w urządzeniach pokładowych, pobór myta będzie mógł rozpocząć się najpóźniej od 1 stycznia 2005 r. Oprogramowanie w ostatecznej wersji 2.0 będzie stosowane w jednostkach OBU od 1 stycznia 2006 r.

23.02.04 | System poboru myta już opracowany

Berlin 23.02.04 r. – Hans-Burghardt Ziermann, Rzecznik Kierownictwa Spółki Toll Collect, wyraźnie zaznaczył w rozmowach z dziennikarzami, że przedsiębiorstwo Toll Collect nie złoży broni i „nie odda z rąk ani długopisów ani śrubokrętów”. Nie stanie się tak nawet po ogłoszeniu wypowiedzenia umowy przez Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). „Prace nad projektem wciąż trwają. Wszelkie opóźnienia miałyby fatalne skutki, ponieważ zakładamy, że między konsorcjum a niemieckim ministrem infrastruktury Stolpe dojdzie do porozumienia” – powiedział Ziermann gazecie „Bild am Sonntag”. „W maju przetestujemy najpierw cały szereg funkcji systemu poboru myta. Na początku jesieni prawdopodobnie nastąpi już dwumiesięczna próba uruchomienia systemu, podczas której system zostanie przetestowany przez biegłego. Test ten będzie wówczas podstawą otrzymania tymczasowego świadectwa homologacyjnego. ”Głównym celem operatora Toll Collect pozostaje zachowanie terminów w przedstawionym harmonogramie, przewidującym poszczególne etapy wprowadzenia systemu poboru myta za przejazd ciężarówek. Chodzi tu nie tylko o wypełnienie umownych zobowiązań: „Chcemy pomyślnie zakończyć projekt budowy systemu poboru myta i pod koniec 2004 r. rozpocząć pobór opłat drogowych” – powiedział Ziermann gazecie „Deutsche Verkehrszeitung”. Rzecznik Kierownictwa Spółki Toll Collect odpowiedział także na list czytelnika „Berliner Tagesspiegel”. Ziermann oświadczył: „System poboru myta za przejazd ciężarówek powyżej 12 ton jest już opracowany. Teraz trzeba zweryfikować całość zintegrowanego systemu. Oznacza to, że trzeba przetestować sprzęt, oprogramowanie jak również zachodzące w całym systemie procesy. Z technicznego punktu widzenia jesteśmy na najlepszej drodze – potwierdzają to również wypowiedzi naszego zleceniodawcy.”

09.02.04 I TollCollect przedstawia harmonogram

Konsorcjum Toll Collect przedstawiło niemieckiemu rządowi propozycję harmonogramu przewidującego dalszą budowę systemu poboru myta za przejazd ciężkich pojazdów użytkowych w Niemczech, opartego na technologii satelitarnej.

Harmonogram ten przewiduje, iż pobór myta w Niemczech będzie mógł rozpocząć się najpóźniej dnia 31.12.2004 r. System Toll Collect będzie oferował wówczas kierowcom ciężarówek i przedsiębiorstwom transportowym trzy możliwości wnoszenia myta:

• automatyczne naliczanie myta za pomocą urządzenia pokładowego (OBU),
• ręczny wykup myta przy jednym z 3.500 terminali poboru myta,
• ręczny wykup myta za pośrednictwem Internetu.

W celu uniknięcia czasochłonnego sprawdzania funkcjonalności zamontowanych już urządzeń pokładowych, powinny one zostać wymienione jeszcze wiosną bieżącego roku na przedwstępnie spersonalizowane jednostki OBU tego samego typu. Ich wymiana odbywa się bez biurokratycznych przeszkód w autoryzowanych serwisach lub też bezpośrednio w przedsiębiorstwach transportowych. Głównym celem jest zorganizowanie wymiany jednostek w taki sposób, aby związane z tym czynności wymagały od kierowców i przewoźników jak najmniejszego nakładu czasu i pracy.

Obecnie firma Toll Collect prowadzi rozmowy z reprezentantami interesów autoryzowanych warsztatów serwisowych i przedsiębiorstw spedycyjnych, by wypracować zadawalające dla wszystkich rozwiązanie. W ich kręgu omawiane są również możliwości finansowego zharmonizowania interesów poszczególnych przedstawicieli.

Do końca 2004 r. wszystkie samochody ciężarowe, które są wyposażone w jednostkę OBU, mają dysponować nową wersją oprogramowania 1.0. Oprogramowanie to zawiera cyfrową mapę sieci dróg podlegających opłacie jak również stałe parametry dotyczące opłat drogowych. Aktualizacja mapy i parametrów opłat za pośrednictwem tzw. interfejsu powietrznego (sieci komórkowej GSM) nie będzie na razie jeszcze możliwa.

14.10.03 | Powołani nowi kierownicy  

Berlin/Bonn – Udziałowcy Toll Collect podjęli ważkie decyzje na temat przyszłej organizacji przedsiębiorstwa i w ślad za tym idące decyzje personalne. Tym samym przygotowano grunt pod przekształcenie Toll Collect z dotychczasowej spółki projektowej w spółkę-operatora elektronicznego systemu pobierania myta dla pojazdów ciężarowych.

Tak więc dr Peter Mihatsch, ekspert o międzynarodowej renomie w dziedzinie sieci informacji i sieci telekomunikacyjnych, zostaje od zaraz członkiem Advisory Council (rady doradczej) Toll Collect, aby odgrywać tam aktywną, dominującą rolę. Dr Mihatsch przejmie przewodnictwo nad tym gremium od dra Klaus Mangold 16 grudnia br. Dr Mangold natomiast zgodnie z dobiegającym końca kontraktem ustąpi wówczas z zarządu DaimlerChrysler AG oraz zakończy swoją działalność jako przewodniczący zarządu DaimlerChrysler Services.

Jürgen Mohilo, odpowiedzialny za sprawy personalne oraz sektor IT członek zarządu DaimlerChrysler Services, zostaje z dniem 16 grudnia br. powołany na stanowisko członka Advisory Council Toll Collect.

Od 16 grudnia 2003 r. do Advisory Council Toll Collect należeć będą dotychczasowi członkowie Josef Brauner i dr Ralph Rentschler z Deutsche Telekom, Bodo Uebber i Jürgen Mohilo z DaimlerChrysler Services, Dario d’Annunzio i Gerard Charpentier z Cofiroute oraz dr Peter Mihatsch jako przewodniczący.

Advisory Council podjął następujące decyzje odnośnie nowego kierownictwa Toll Collect :

Hans-Burghardt Ziermann - Chief Operating Officer (COO) – jest także rzecznikiem kierownictwa firmy, którego członkiem jest od stycznia 2003 r. Od zaraz obejmuje on kierowanie przedsiębiorstwem.

Dr Rainer Scholz został mianowany Chief Technical Officer (CTO). Od początku prac nad projektem elektronicznego pobierania myta ponosi on zań współodpowiedzialność.

Hans Karsten Kirchmann, obecnie w Deutsche Telekom AG kierujący sekcją Investment Consulting w dziale głównym - Merger & Acquisitions, przejmie od powracającego do Telekom AG Dietera Häkesa obowiązki Chief Financial Officer (CFO).

Alain Estiot pozostaje odpowiedzialny za sprawy jakości.

Dr Michael Rummel, członek kierownictwa Toll Collect GmbH, który znacznie przyczynił się do powstania projektu elektronicznego pobierania myta, ustępuje ze stanowiska.

Advisory Council Toll Collect żywi przeświadczenie, że poprzez przejście Toll Collect GmbH z fazy projektowej do eksploatacyjnej oraz wzmocnienie jego kierownictwa położono fundamenty pod pomyślny start próbnej eksploatacji systemu.

07.10.03 | Ujawnienie umowy z operatorem    

        Aby umożliwić członkom komisji transportowej i budżetowej niemieckiego parlamentu wyrobienie sobie obiektywnego, a przede wszystkim prawdziwego obrazu umowy między ministerstwem transportu bądź Federalnym Urzędem Transportu Towarowego (BAG) a Toll Collect GmbH o eksploatacji systemu pobierania myta, konsorcjum Toll Collect zaproponowało ministrowi Stolpe w czwartek, 16 października, natychmiastowe udostępnienie całości umowy - 17 tys. stron –do wglądu obu komisjom parlamentarnym.

W obliczu publicznego rozpowszechnienia wielu nieprawdziwych i bezsensownych twierdzeń udziałowcy Toll Collect pragną przyczynić się do tego, aby podstawą ocen stała się rzeczywista treść zawartej umowy. Ujawnienie umowy wykaże przede wszystkim, że jasno normuje ona wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań, kar umownych i przyczyn rozwiązania umowy.

Poprzez tę decyzję konsorcjum chce zademonstrować, że jego wiarygodność jest niepodważalna i kategorycznie zaprzecza twierdzeniom, jakoby dotychczas miało blokować ujawnienie umowy.

07.10.03 | Termin pobierania myta ulega przesunieciu  

Berlin – W związku z opóźnieniem projektu – rozpoczęcia próbnej eksploatacji nowego systemu pobierania myta dla pojazdów ciężarowych - o okres do 2 miesięcy, zebranie niezbędnych doświadczeń i analiz funkcjonowania systemu będzie możliwe dopiero pod koniec tego roku. Decyzja należy do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) i zostanie podjęta po zakończeniu fazy próbnej eksploatacji, na podstawie uzyskanych w trakcie jej trwania doświadczeń oraz niezależnej ekspertyzy i po udzieleniu tymczasowego zezwolenia.

Wynika to wyraźnie z wypowiedzi dra Klaus Mangold, prezesa zarządu DaimlerChrysler Services, Josef Brauner, członka zarządu Deutsche Telekom i Dario d´Annunzio, prezesa zarządu Cofiroute S.A. na wtorkowej (7.10.) konferencji prasowej w Berlinie.

Dr Klaus Mangold powiedział: „Jakość musi mieć pierwszeństwo przed szybkością. Naszym celem jest zapewnienie startu możliwie wolnego od zakłóceń. Osiągnąć to możemy wyłącznie wspólnymi siłami. Najpierw jednak nowy system pobierania myta musi zdać egzamin praktyczny. Wszyscy pracujący nad projektem potrzebują czasu na uczynienie systemu stabilnym.” Dr Mangold stwierdził też wyraźnie: „Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z branżą spedycyjną, otwarcie dyskutujemy nad wszystkimi kwestiami i wspólnie szukamy rozwiązań. Tę politykę będziemy kontynuować, ponieważ spedytorzy są naszymi partnerami, a my ich.”

Dr Mangold otwarcie przyznał w imieniu konsorcjum i Toll Collect, że realizacja projektu i budowa systemu napotykają na trudności: „Organizacje zaangażowane w ten projekt nie doceniły wymogów czasowych tego niezwykle złożonego systemu w ich całościowym wymiarze. Wyciągamy z tego obecnie konsekwencje. Ramy czasowe zostały zakreślone zdecydowanie zbyt wąsko jak na ten poziom technicznej złożoności. Dopiero przy koordynowaniu poszczególnych technologii w jedną całość okazało się, gdzie leżą trudności. Nie jest tak, że przeceniliśmy nasze umiejętności, rzecz w tym, że nie doceniliśmy wymiaru czasowego projektu.”

Toll Collect miał na skonstruowanie elektronicznego systemu pobierania opłat zaledwie 11 miesięcy. Pierwotnie operator zakładał co najmniej 15 miesięcy. Josef Brauner: „Do opóźnienia projektu przyczyniły się też spory prawne towarzyszące przydzielaniu zleceń. Już w grudniu 2001 r. zakończono petraktacje z rządem federalnym dotyczące wyłonienia operatora systemu. Dopiero we wrześniu 2002 r., po rozstrzygnięciu udziału w projekcie ubiegającej się także o prawo eksploatacji firmy AGES, Toll Collect otrzymał oficjalne zlecenie. Pomimo to sprawa włączenia AGES do projektu, które nastąpiło na życzenie rządu federalnego, pragnącego uniknąć dalszej zwłoki, przysporzyła nowych problemów. Po skonkretyzowaniu współpracy okazało się, że połączenie systemów Toll Collect i AGES wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami. Dużo cennego czasu upłynęło przede wszystkim na skomplikowanym dopasowywaniu oprogramowań.”

Z wielorakich przyczyn nie zdołano dotrzymać pierwotnego terminu rozpoczęcia eksploatacji systemu – 31.8. br. Osiągnięto jednak już sporo: „Do początku tego tygodnia wyprodukowano nie – jak zakładał plan – 150 tys., a 350 tys. urządzeń pokładowych (on-board units) i zamontowano 210 tys. Istnieje już 146 bramek kontrolnych, zainstalowano też 3,3 tys. terminali poboru myta. Gotowy jest zarówno system ręcznego naliczania, jak i system naliczania za pośrednictwem internetu. Współdziałanie sprzętu i oprogramowania poprawia się z dnia na dzień. Pierwsze połączenie wszystkich komponentów systemu przed paroma dniami potwierdza, że w realizacji projektu dokonano wyraźnego postępu.” Toll Collect będzie w dalszym ciągu robić wszystko, aby jak najprędzej doprowadzić system pobierania myta do stanu gotowości. „Jeszcze bardziej zwiększymy nasze wysiłki, lecz nie ma mowy o jakichkolwiek kompromisach kosztem jakości systemu. Nad tym czuwać będzie zwłaszcza odpowiedzialny za całość Federalny Urząd Transportu Towarowego, który sygnał do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji systemu da dopiero po dokonaniu wnikliwej kontroli.”

Z zagranicy napływa wiele zapytań dotyczących możliwości współpracy w zakresie elektronicznego systemu pobierania myta. Dario d‘Annunzio: „Opóźnienie startu traktowane jest znacznie spokojniej poza granicami Niemiec niż u nas. Jesteśmy zdania, że nasz system może stać się hitem eksportowym. W toczących się publicznych dyskusjach często pomija się fakt, że system Toll Collect stanowi technologiczne rozwiązanie na miarę przyszłości – standard dla przyszłych systemów pobierania myta, także tych współdziałających z sondą Galileo.”

01.09.03 | Ruszyła bezpłatna faza próbna systemu poboru myta

Berlin – Ruszyła już bezpłatna faza próbna nowego systemu poboru myta w Niemczech. „System pracuje stabilnie, nawet jeśli poszczególne komponenty systemu nie zawsze jeszcze współdziałają poprawnie” – potwierdził dr Michael Rummel, dyrektor naczelny firmy Toll Collect w poniedziałek w Berlinie. „Intensywnie wykorzystamy fazę próbną, aby zestroić poszczególne elementy całego systemu i zapewnić jego gładkie funkcjonowanie.”

Pierwszym kierowcom ciężarówek udało się w nocy z niedzieli na poniedziałek jak również 1 września 2003 rano dokonać zaksięgowania w systemie. Do godziny 11.00 zliczyliśmy 1.500 próbnych wykupów myta przy terminalach oraz ponad 300 zapisów księgowych dokonanych przez Internet. Już 30.000 urządzeń pokładowych – zwanych On Board Unit – uzyskało aktywację w systemie. Lotni pracownicy, udzielający kierowcom informacji w zajazdach, na placach postoju ciężarówek i przejściach granicznych, potwierdzają prawdziwy popyt i wielkie zainteresowanie ze strony kierowców ciężarówek.

Dopóki wszystkie komponenty systemu nie zostały jeszcze ze sobą zsynchronizowane, może dojść w pojedynczych wypadkach do błędnych wskazań na wyświetlaczu urządzeń pokładowych. Zmieni się to jednak w przeciągu następnych dni, m.in. dzięki uruchomieniu aktualnego modułu obliczającego przebieg trasy.

31.07.03 | Bezpłatna faza próbna

Berlin: Firma Toll Collect pochwala decyzję Niemieckiego Ministerstwa Komunikacji w sprawie wprowadzenia bezpłatnej fazy próbnej do dnia 2 listopada z myślą o tym, aby zapoczątkowanie elektronicznego poboru myta przebiegało bez komplikacji oraz w sposób szczególnie przyjazny dla użytkownika. „Doskonale rozumiemy, czego obawiają się przewoźnicy. Spedytorzy i kierowcy będą teraz mogli spokojnie przyzwyczaić się do nowego systemu, który będzie funkcjonował już w dniu 31.08.2003, oraz będą mogli zapoznać się intensywnie z jego techniką” – mówił dr Michael Rummel, kierownik projektu i członek zarządu firmy Toll Collect, w czwartek, 31.07.2003, w Berlinie.

Dzięki decyzji Niemieckiego Ministerstwa Komunikacji, która została podjęta wspólnie z firmą Toll Collect, wszyscy uczestnicy – rząd RFN, Komisja Europejska, Spedycje i ich związki oraz kierowcy – będą mieli wielką okazję dążyć do wspólnego celu i uwieńczyć nowy, inspirujący system powodzeniem oraz wyznaczyć w ten sposób ważny standard w Europie. „Wspólnym celem jest to, aby już na samym początku wyposażyć jak najwięcej pojazdów z kraju i zagranicy w tą szczególnie wygodną i komfortową technikę” – mówił Michael Rummel. Ważne jest również, żeby 50.000 istniejących w Europie spedycji zarejestrowało się i wyposażyło swoje pojazdy w urządzenia pokładowe, tzw. „On-Board-Units” (OBU).

Popyt na urządzenia pokładowe przekroczył wszelkie oczekiwania. Nie oczekiwaliśmy, że nasza technika będzie cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, a szczególnie po wezwaniach do bojkotu ze strony związków przewoźników. Podczas fazy próbnej firma Toll Collect będzie dalej intensywnie udostępniała i montowała urządzenia OBU. W tej chwili produkuje się codziennie 6.000 urządzeń OBU, zaś 3.000 instaluje się w 1.800 autoryzowanych warsztatach w Niemczech i poza granicami Niemiec. Zamiast 150.000 urządzeń OBU, które miały zostać wydane początkowo, wydamy do listopada 450.000 urządzeń. Dzięki temu zapewniamy znacznie lepszy początek i wystarczającą ilość urządzeń pokładowych. „Oczekujemy, że do lata przyszłego roku 70 % poboru myta będzie rozliczane za pomocą urządzeń pokładowych, 20 % przez Internet, a 10 % za pomocą stacjonarnych terminali” – mówił Michael Rummel.

Firma Toll Collect podejmie w okresie trwania bezpłatnej fazy próbnej dodatkowe kroki mające na celu informowanie i wspieranie spedytorów i kierowców. Mobilni pracownicy firmy Toll Collect będą udzielać porady i szkolić kierowców w zakresie obsługi stacjonarnych terminali poboru myta w zajazdach, na placach postoju samochodów, a szczególnie w strefach nadgranicznych.

Powrót